X

شرح عمل

عبارت است از برگشتگی لبه پلک که معمولاً پلک پایین و مژه ها به سمت بیرون متمایل می شود.


مزایای استفاده از عمل اكتروپیون

1- پیشگیری از زخم شدید قرنیه


روش های جایگزین عمل اكتروپیون

1- كمپرس پارچه گرم و مرطوب

2- موارد خفیف این بیماری ممکن است با انجام کوتر توسط پزشک بهبود یابد.DNN