X

در تمامی بیمه هایی كه به صورت آنلاین معرفی نامه صادر می شود جهت اعمال ترمیمی (استرابیسم، لازك، بلفاروپلاستی، پیوند سلولهای بنیادی و ICL) نیاز است بیمار قبل از عمل توسط پزشك معتمد بیمه ویزیت شود و سپس تأییدیه صادر می شود.

 

بيمه بانك تجارت

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك تجارت

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد.

 

بيمه بانك توسعه صادرات

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك توسعه صادرات

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد.

 

بيمه بانك رفاه كارگران

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك رفاه كارگران

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد.

 

بيمه بانك سپه

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك سپه

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد.

 

بيمه بانك صادرات

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك صادرات

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد.

 

بيمه بانك كشاورزی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك كشاورزی

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با تاییدیه بیمه انجام می شود.

 

بيمه بانك مركزی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك مركزی

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد. صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه بانك مسكن

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك مسكن

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه و دفترچه بیمه پایه
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه و دفترچه بیمه پایه
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بیمه بانک ملی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه بانک ملی

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری و سرپایی:دفترچه بیمه عكس دار +كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شاغلین 20% - بازنشستگان 10%- جانبازان صفر
عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با تأییدیه بیمه انجام می شود.

 

بيمه بانك ملت

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بانك ملت

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه برای خدمات سرپایی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
رفع عیوب انكساری چشم، تزریق آواستین و لیزر نیاز به معرفی نامه كتبی از بیمه دارد.

 

بیمه بانك قرض الحسنه مهر ایران

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه بانك قرض الحسنه مهر ایران

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با تأییدیه بیمه انجام می شود.

 

بيمه آتيه سازان حافظ

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه آتيه سازان حافظ

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه آتيه سازان هولوگرام

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه آتيه سازان هولوگرام
نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه كد پیگیری اینترنتی در بیمارستان و دفترچه بیمه پایه
پذیرش سرپایی:ارائه كد پیگیری اینترنتی در بیمارستان و دفترچه بیمه پایه
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه (بدون دفترچه بیمه پایه 20 درصد)
با هولوگرام معتبر، صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه آرمان

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه آرمان

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه آسيا

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه آسيا

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی و فكس در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه البرز

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه البرز

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه ايران

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه ایران
نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری و سرپایی:معرفی نامه از بیمه یا به صورت اینترنتی+ دفترچه بیمه گر پایه (خدمات درمانی- تأمین اجتماعی- نیروهای مسلح) برای كلیه عمل های ترمیمی (استرابیسم، لازك، بلفاروپلاستی، پیوند سلولهای بنیادی و ICL) تأییدیه پزشك معتمد الزامی است.
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه پارسيان

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه پارسيان

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه بنياد 15 خرداد

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه بنياد 15 خرداد

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بیمه تامین اجتماعی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه تامین اجتماعی
نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:بستری 10 درصد - سرپایی 30 درصد
كودكان زیر دو سال ارائه دفترچه مادر الزامی است. كودكان بالای دو سال دفترچه باید عكس دار باشد. عمل های افتادگی پلك گرفتن تأییدیه عمل از مركز تأمین اجتماعی الزامی است.

 

بيمه تامين اجتماعی خاص

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه تامين اجتماعی خاص

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:فرانشیز صفر و احتساب مابه التفاوت
عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با دفترچه تأمین اجتماعی انجام نمی شود.

 

بیمه تجارت نو

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه تجارت نو

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بیمه تعاون

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه تعاون

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه حكمت

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه حكمت

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه خدمات درمانی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه خدمات درمانی

دفترچه بیمه های مورد قبول:خدمات درمانی ایرانیان - سایر اقشار - کارمندان دولت

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:بستری 10 درصد - سرپایی 30 درصد
عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با دفترچه خدمات درمانی انجام نمی شود.

 

بيمه دانا

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه دانا
نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: معرفی نامه از بیمه یا به صورت اینترنتی+ دفترچه بیمه گر پایه (خدمات درمانی- تأمین اجتماعی- نیروهای مسلح)
پذیرش سرپایی:جهت خدمات سرپایی ارائه دفترچه بیمه دانا با فرانشیز 20% محاسبه می گردد.
فرانشیر و توضیحات:با ارائه كارت طلایی در پذیرش سرپایی فرانشیز صفر محاسبه می گردد. صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بیمه دانشگاه آزاد اسلامی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه دانشگاه آزاد اسلامی

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بیمه دی (بنیاد شهید)

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه دی (بنیاد شهید)

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه كارت ملی و كپی صفحه اول دفترچه بیمه
پذیرش سرپایی:ارائه كارت ملی و كپی صفحه اول دفترچه بیمه
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه رازی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه رازی

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه سامان

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه سامان

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بیمه سرمد

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه سرمد

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بیمه SOS (كمك رسان ایران)

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه SOS (كمك رسان ایران)

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه یا به صورت فكس
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه یا به صورت فاكس
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی و فكس نیز در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه سينا

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه سينا

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه شركت فولاد

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه شركت فولاد

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه شهرداری

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه شهرداری

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شاغلین 10 درصد - بازنشسته وظیفه بگیر صفر
برای تزریق آواستین، لازك، لیزر و آنژیوگرافی نیاز به معرفی نامه دارد.

 

بیمه صدا و سیما

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بیمه صدا و سیما
نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه برگه دفترچه برای کلیه خدمات سرپایی به جزء لیزر و لازک كه منوط به ارائه معرفی نامه از شعبه می باشد.
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
برای بیماران سرپایی بازنشسته 10% و برای شاغلین 20% فرانشیز اعمال می شود.

 

بيمه كارافرين

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه كارافرين

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه یا به صورت اینترنتی و فكس
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه یا به صورت اینترنتی و فكس
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه كوثر

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه كوثر

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه ما

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه ما

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه

 

بيمه معلم

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه معلم

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه ملت

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه ملت

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه ميهن

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه ميهن

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات:شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه نوين

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه نوين

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه
صدور معرفی نامه به صورت اینترنتی در بیمارستان انجام می شود.

 

بيمه نيروهای مسلح

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

پذیرش بستری: ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی- فرانشیز كلیه اعمال جراحی 15% است - فرانشیز كد بیماری های خاص صفر
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: فرانشیز ویزیت 50% - فرانشیز خدمات سرپایی50% - فرانشیز تزریق آواستین 30% - فرانشیزكدهای 7 و 8 30% - عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح انجام نمی شود. برای اعمال بستری و قوز قرنیه ارائه كپی صفحه اول و دوم برای دختران بالای 15 سال و كپی كارت دانشجویی یا اشتغال به تحصیل برای پسران بالای 22 سال الزامی است. برای اعمال زیبایی (افتادگی پلک) نیاز به تأییدیه از پزشك سازمان نیروهای مسلح دارند.

 

بيمه نيروهای مسلح جانبازی

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه دفترچه بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: فرانشیز صفر است. مابه التفاوت دارو و لوازم بر عهده بیمار است.
عمل رفع عیوب انكساری (لازك) با دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح انجام نمی شود. برای اعمال بستری و قوز قرنیه ارائه كپی صفحه اول و دوم برای دختران بالای 15 سال و كپی كارت دانشجویی یا اشتغال به تحصیل برای پسران بالای 22 سال الزامی است. برای اعمال زیبایی (افتادگی پلک) نیاز به تأییدیه از پزشك سازمان نیروهای مسلح دارند.

 

بيمه هواپيمايی آسمان

نوع قرارداد :
سرپایی و بستری

بيمه هواپيمايی آسمان

نوع قرارداد: سرپایی و بستری
پذیرش بستری: ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
پذیرش سرپایی:ارائه معرفی نامه از بیمه و كارت ملی
فرانشیر و توضیحات: شرایط درج شده در معرفی نامه

دی ان ان